Inschrijving en plaatsing

Plaatsing geschiedt door AMY BEEKMANS na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier. AMY BEEKMANS bepaalt de groepsindeling. Pas na plaatsing is cursusgeld verschuldigd. De inschrijving geldt voor een seizoen.

Cursus

De cursus bestaat uit 22 lesweken, incl. voorstellingen waarin de cursisten lessen zullen volgen in zang, dans en spel. De lessen worden zoveel mogelijk gegeven buiten de plaatselijk geldende vakantieperiodes. De data waarop de lessen en de productie plaatsvinden worden tijdig bekend gemaakt. AMY BEEKMANS stelt veel belang in een beperkte groepsgrootte zodat er voldoende ruimte is voor individuele aandacht.

Cursusgeld 

Het is in overleg mogelijk om het cursusgeld termijnen te voldoen. In dat geval brengt AMY BEEKMANS administratiekosten in rekening. Voor cursisten die bij aanvang cursus 21 jaar of ouder zijn wordt het lesgeld volgens wettelijke verplichting verhoogd met 21% btw
De tarieven staan vermeld op het inschrijfformulier en op de website www.musicalscool.nl
Betalingsvoorwaarden Na ontvangst van de factuur dient het cursusgeld binnen de daarop gestelde termijn te worden overgemaakt op rekeningnummer NL74KNAB0259814334 t.n.v. AMY BEEKMANS. Reclames dient u binnen een week na factuurdatum schriftelijk of via e-mail aan ons kenbaar te maken.
Niet tijdige betaling In geval van niet tijdige betaling bent u contractueel rente over het te betalen bedrag verschuldigd. De hoogte van de rentevergoeding kan door AMY BEEKMANS gewijzigd worden met inachtneming van de geldende wettelijke maximumvergoeding, te rekenen vanaf de vervaldatum van de rekening. Tevens wordt het door u verschuldigde bedrag bij niet tijdige betaling vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten (WIK) voor vorderingen ontstaan na 1 juli 2012. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over de openstaande hoofdsom t/m € 2.500,00 met een minimum van € 40,00. De kosten met een minimum van € 40,00 worden 14 dagen na ingebrekestelling in rekening gebracht.

Verzuim 

Bij verzuim kan geen aanspraak op restitutie van het cursusgeld worden gedaan. Bij herhaaldelijk verzuim is uitsluiting van deelname aan de productie mogelijk. Bij verhindering (in geval van ziekte en/of overmacht) dient AMY BEEKMANS door de cursist of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
Voortijdige beëindiging Bij voortijdige beëindiging van deelname aan de cursus vindt geen restitutie plaats en blijft de cursist of – in geval van minderjarigheid – de wettelijke vertegenwoordiger het cursusgeld voor de gehele cursus verschuldigd. In uitzonderlijke gevallen – indien van een gewichtige reden sprake is – kan AMY BEEKMANS besluiten een passende regeling te treffen. Een en ander is echter uitsluitend ter beoordeling van AMY BEEKMANS.

Uitzonderlijke omstandigheden 

Mochten zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen zoals de coronacrisis of worden er van overheidswege beperkingen opgelegd die het voor AMY BEEKMANS onmogelijk maken aangegane verplichtingen of gemaakte afspraken na te komen zal een deel van de kosten van de door deze omstandigheden niet genoten lessen aan de cursisten dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers worden gerestitueerd. Recht op restitutie ontstaat wanneer de uitzonderlijke omstandigheden meer dan twee aaneengesloten lesweken voortduren. De als gevolg van overheidsmaatregelen uitvallende lessen volgend op deze twee weken zullen niet in rekening worden gebracht dan wel volledig worden gerestitueerd. De cursist kan een verzoek om terugbetaling op voornoemde gronden richten aan het secretariaat van Musical’sCool! amy@musicalscool.nl. In geval van uitstaande vorderingen zal het deel dat voor restitutie in aanmerking komt worden kwijtgescholden.
Docenten De lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten. In geval van afwezigheid van de docent zorgt AMY BEEKMANS voor een passende oplossing.

Beeld- en geluidsmateriaal 

AMY BEEKMANS kan in opdracht of door medewerkers van AMY BEEKMANS gemaakte beeld- en geluidsopnamen van cursisten gebruiken voor publiciteit en andere relevante doeleinden. Door inschrijving geven de cursisten (in geval van minderjarigheid hun wettelijke vertegenwoordigers) hiervoor toestemming. Zie voorts de ‘Privacyverklaring’ van Musical’sCool!.

Aansprakelijkheid 

AMY BEEKMANS is niet aansprakelijk in geval van ontvreemding of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Slotbepaling 

AMY BEEKMANS behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, in bijzondere gevallen van het bovenstaande af te wijken.