Privacyverklaring

Musical’sCool!
Vertegenwoordigd door
Mevr. A.M.G. Beekmans
De Hilver 66
5052 VL Goirle
06 57009546
www.musicalscool.nl
amy@musicalscool.nl

Het onderstaande is van toepassing op Musical’sCool!
Statement in verband met verwerking persoonsgegevens en privacy-gerelateerde informatie.

Bij inschrijving voor een van de cursussen bij Musical’sCool! worden de volgende persoonsgegevens door u verstrekt, deze worden met een doel door ons verwerkt en opgeslagen: 

 1. Overzicht van de verzamelde gegevens:

Gegevens cursist

 • Roepnaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Leerjaar;
 • Mailadres cursist (niet verplicht);
 • Telefoonnummer cursist (niet verplicht).

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger

 • Achternaam;
 • Voorletters;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Telefoonnummer extra (niet verplicht);
 • E-mailadres;
 • E-mailadres extra (niet verplicht)

Overige informatie

 • Keuze cursus;
 • Kennisname van Inschrijfvoorwaarden;
 • Akkoordverklaring met inschrijfvoorwaarden;
 • Toestemming voor gebruik van portret voor foto- en video-opnamen.

Bij aanvang van het cursusjaar worden individuele foto’s gemaakt. Gedurende het cursusjaar worden foto- en video-opnames gemaakt.

Heeft u contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier of social media, dan hebben we gegevens van u ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht.

 1. Doel en verwerking van de verzamelde gegevens:
 • groepsindeling – deze vindt in eerste instantie plaats op basis van leeftijd en leerjaar.
 • informatieverstrekking naar cursist – in geval van minderjarigheid zijn wettelijk vertegenwoordiger – ontvangt informatie over lessen, data, presentaties, kleding, rolverdeling, voorstellingen etc.
 • facturering – naar aanleiding van de inschrijving worden de facturen naar de wettelijk vertegenwoordiger gestuurd.
 • correspondentie – wederzijdse mogelijkheid tot het stellen van vragen die verbandhouden met de activiteiten van Musical’sCool!
 • bereikbaarheid – het is belangrijk dat Musical’sCool! ouders, indien noodzakelijk, snel kan bereiken.
 • portretten –portretten worden gebruikt voor een groepsoverzicht voor onze docenten. Zie ook paragraaf 5 over beeldmateriaal.
 1. Duur opslag persoonsgegevens

Musical’sCool! zorgt voor een zorgvuldige en veilige verwerking en opslag van de gegevens. De persoonsgegevens van de actuele inschrijvingen worden uiterlijk 2 jaar nadat de inschrijving is beëindigd verwijderd .
Factuurgegevens die door de belastingdienst ter inzage kunnen worden opgevraagd blijven hiervoor tot 10 jaar beschikbaar.
Zonder uit de wet voortvloeiende verplichtingen tot verstrekking van gegevens worden deze niet gedeeld met of verstrekt aan derden.
Musical’sCool! draagt de volledige verantwoording voor verwerking, opslag en het gebruik van de persoonsgegevens. 

 1. Uw rechten

U heeft rechten en daardoor invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan per e-mail contact op via amy@musicalscool.nl.

Inzage, correctie en verwijderen
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten corrigeren of te verwijderen.
Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft hebt het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft hebt het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op haar website vindt u meer informatie.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

 1. Beeldmateriaal

Bij het beoefenen van musicaltheater zijn (openbare) lessen, presentaties en optredens een evident onderdeel. In opdracht van Musical’sCool! kunnen hiervan foto- en video-opnamen gemaakt worden.
Voor het verwerken van portretten door of in opdracht van Musical’sCool! wordt toestemming gevraagd. Musical’sCool! zal hierbij, in overeenstemming met de regelgeving omtrent privacy, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Bij bezwaar tegen het verwerken van uw portret is, vanwege het karakter van de cursus, deelname aan Musical’sCool! niet mogelijk.

Filmen tijdens de lessen kan tot doel hebben de prestaties van de cursisten te evalueren en te verbeteren.
Van de voorstelling wordt zowel een fotoreportage als een videoregistratie gemaakt. Delen hiervan kunnen worden gepubliceerd op de website van Musical’sCool!, op YouTube en andere social media. Deze blijven toegankelijk, in ieder geval voor de duur van het bestaan van Musical’sCool! of wanneer u een verzoek tot verwijderen bij ons indient.

Indien ouders of andere personen anders dan in opdracht van Musical’sCool! tijdens activiteiten van Musical’sCool! fotograferen of filmen kan Musical’sCool! geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de naleving van de privacyregelgeving door deze personen. 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Beveiliging van de persoonsgegevens is voor Musical’sCool! vanzelfsprekend een belangrijke zaak. Musical’sCool! neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bijzondere persoonlijke en voor het functioneren van een cursist belangrijke gegevens (zoals bijvoorbeeld medische informatie) worden enkel en uitsluitend indien noodzakelijk op verzoek van verstrekker gedeeld met Musical’sCool! en verder indien nodig met docenten. In de regel worden hiervan geen notities opgeslagen of bewaard.